مقایسه غلظت فلزات سنگین در رویشگاهها غلظــت آلومینیــوم در رســوبات در دامنــه حــداقل ۱۷۹۵ در رویشگاه مل گنزه تـا ۳۰۲۴۰ میکروگـرم بـر گـرم در رویـشگاهبیدخون قرار گرفت . طبـق نتـایج تجزیـه واریـانس یـک طرفـهاخـتلاف معنـی داری در غلظـت آلومینیـوم در بـین نمونـه هـای رسوب رویشگاه های مانگرو استان بوشهر دیده شد (ANOVA,
جدول ۱. غلظت فلزات سنگین در رسوبات سطحی رویشگاه بیدخون (1- (µg g
Zn V Pb Ni Cu Cd Fe Al نمونه
۲۴۱/۳ ۱۸۰/۳ ۱۰۱/۲ ۵۱/۹ ۴۳/۴ ۱/۹ ۴۴۹۲۰ ۲۰۶۹۰ ۱
۱۸۲/۲ ۲۵۰/۴ ۹۳/۹ ۵۸/۵ ۴۰/۵ ۱/۹ ۴۵۵۵۰ ۲۰۱۹۰ ۲
۱۷۴ ۲۲۳/۷ ۹۲/۵ ۴۳/۸ ۳۷/۵ ۱/۹ ۴۷۹۹۰ ۲۵۳۱۰ ۳
۲۲۸/۶ ۳۰۱/۵ ۱۱۹/۱ ۷۱/۳ ۴۳/۵ ۲/۶ ۴۲۹۸۰ ۱۹۴۲۰ ۴
۱۹۶/۵ ۲۲۵/۵ ۱۱۵/۶ ۴۹/۹ ۵۱/۸ ۱/۸ ۴۳۷۳۰ ۲۰۹۲۰ ۵
۲۱۴/۷ ۸۲۵/۳ ۹۴/۲ ۲۰۴/۵ ۵۰/۷ ۲ ۵۱۵۳۰ ۳۰۲۴۰ ۶
۲۸۰/۷ ۵۶۰/۲ ۱۰۵/۲ ۱۱۰ ۸۳/۷ ۲ ۴۵۲۱۰ ۲۰۳۲۰ ۷
۱۴۸ ۱۲۵ ۷۶/۶ ۳۸ ۳۹ ۱/۸ ۱۵۶۹۰ ۹۸۷۰ ۸
۱۸۳/۲ ۶۵/۴ ۸۱/۱ ۱۴/۱ ۴۱/۳ ۱/۹ ۱۲۸۲۰ ۴۵۱۰ ۹
۱۶۲/۷ ۱۲۱/۸ ۸۲/۳ ۴۲/۹ ۴۴ ۱/۹ ۲۷۶۹۰ ۱۱۴۲۰ ۱۰
۲۰۱/۲ ۲۸۷/۹ ۹۶/۲ ۶۸/۵ ۴۷/۵ ۲ ۳۷۸۱۱ ۱۸۲۸۶ میانگین
۱۴۸ ۶۵/۴ ۷۶/۶ ۱۴/۱ ۳۷/۵ ۱/۸ ۱۲۸۲۰ ۴۵۱۰ حداقل
۲۸۰/۷ ۸۲۵/۳ ۱۱۹/۱ ۲۰۴/۵ ۸۳/۷ ۲/۶ ۵۱۵۳۰ ۳۰۲۴۰ حداکثر
۴۰/۳ ۲۳۲/۸ ۱۴/۳ ۵۳/۹ ۱۳/۵ ۰/۲ ۱۳۸۸۴/۷ ۷۶۱۳/۹ انحراف معیار

df=21, F=3.87, P<0.05). بنابر نتایج آزمون تـوکی تنها در بین روی شگاه بی دخون و م ل گن زه اخ تلاف معن ی دار اس ت و رویشگاه بساتین با هیچ یک از رویشگاه ها اختلاف معنـی داری ندارد. آهن در دامنـه وسـیعی از پـراکنش غلظـت دیـده شـد.
به طوری که از حداقل ۶۴۲۵ میکروگـرم بـر گـرم در رویـشگاهمل گنزه تا حـداکثر ۵۱۵۳۰ میکروگـرم بـر گـرم در رویـشگاهبیدخون برخوردار بود. نتـایج تجزیـه واریـانس نیـز اخـتلاف معنی داری را در بین رویشگاه هـا نـشان مـی دهـد (ANOVA,
df=21, F=4.39, P<0.05). آزمون توکی بیان کننده آن است کـهغلظ ت آه ن در روی شگاه ه ای بی دخون و ب ساتین ب هط ور معنی داری از میزان آن در رویشگاه ملگنزه بالاتر است. کادمیوم در جنگل های مانگرو استان بوشهر دارای تفاوت اندکی بود و از نظر آماری اختلاف بـین رویـشگاه هـا از ایـن نظـر در سـطح ۵ درصد معنی دار نبـود. دامنـه پـراکنش کـادمیوم از ۶/۰ تـا ۴۵/۳ میکروگرم بر گرم بود کـه حـداقل آن در رویـشگاه مـلگنـزه وحداکثر آن در رویشگاه بساتین دیده شد و بـه طـورکلی غلظـت
۱۹
کادمیوم در رویشگاههای بساتین و بیدخون بـالاتر از رویـشگاهملگنزه بود . غلظت مس از ۱/۱۴ تا ۲۸/۹۸ میکروگرم بـر گـرمدر بین نمونههای رسوب سطحی مانگرو به دسـت آمـد. تجزیـ ه واریانس اختلاف معنی داری را در سطح ۵% از نظر غلظـت فلـزمس در بین رویشگاههای مانگرو نشان داد (ANOVA, df=21, F=6.649, P<0.05). هـمچنـین نتـایج آزمـون تـوکی در مـوردگروه بندی رویشگاه ها حاکی از تفکیک رویشگاه ها به دو دسـتهبود و غلظت مـس رویـشگاه بـساتین بـه انـدازه معنـی داری از
۲۰
جدول۲. غلظت فلزات سنگین در رسوبات سطحی رویشگاه بساتین (1- (µg g
Zn V Pb Ni Cu Cd Fe Al نمونه
۲۵۹/۳ ۲۰۷/۵ ۱۲۲/۴ ۳۲/۴ ۴۹/۷ ۱/۹ ۱۲۶۶۰ ۴۲۸۴ ۱
۲۷۷/۵ ۴۱۷/۸ ۱۵۱/۴ ۶۲/۸ ۵۶/۵ ۱/۹ ۴۲۷۶۰ ۱۸۵۷۰ ۲
۲۸۴/۱ ۳۲۲/۵ ۱۹۱/۶ ۵۸/۴ ۷۱/۱ ۳/۵ ۲۲۵۳۵ ۱۱۹۲۰ ۳
۹۵/۵ ۷۸۱/۴ ۴۲/۸ ۱۸۱/۷ ۱۸/۶ ۱/۹ ۵۰۶۲۰ ۲۸۴۸۰ ۴
۳۰۴/۷ ۲۳۰/۷ ۱۵۹/۵ ۸۲/۵ ۹۱/۶ ۱ ۴۵۲۷۰ ۲۰۱۴۰ ۵
۳۰۶/۲ ۲۰۱ ۱۶۰/۱ ۷۴/۶ ۹۸/۳ ۱ ۴۲۸۳۰ ۱۷۹۸۰ ۶
۲۵۴/۵ ۳۶۰/۲ ۱۳۸ ۸۲/۱ ۶۴/۳ ۱/۹ ۳۶۱۱۲/۵ ۱۶۸۹۵/۷ میانگین
۹۵/۵ ۲۰۱ ۴۲/۸ ۳۲/۴ ۱۸/۶ ۱ ۱۲۶۶۰ ۴۲۸۴ حداقل
۳۰۶/۲ ۷۸۱/۴ ۱۹۱/۶ ۱۸۱/۷ ۹۸/۳ ۳/۵ ۵۰۶۲۰ ۲۸۴۸۰ حداکثر
۷۹/۹ ۲۲۲/۵ ۵۱/۶ ۵۱/۷ ۲۹/۴ ۰/۹ ۱۴۹۵۳/۳ ۸۱۵۴/۹ انحراف معیار
(µg g-1) ملگنزه طحی رویشگاه
در رسوبات س زات سنگین ل ۳. غلظت فل جدو Zn V Pb Ni Cu Cd Fe Al نمونه
۱۸۹/۷ ۴۵۹ ۷۰/۳ ۷۴/۳ ۳۰/۲ ۱/۹ ۳۱۹۲۰ ۱۴۸۴۸ ۱
۴۴/۹ ۱۴۸/۲ ۳۵/۲ ۲۰/۲ ۱۴/۱ ۰/۶ ۱۴۸۲۴ ۵۹۵۴ ۲
۱۲۰/۱ ۲۴۰ ۷۹/۹ ۳۹/۱ ۲۹/۳ ۱/۹ ۱۱۵۰۰ ۶۴۲۰ ۳
۵۷/۲ ۳۱۹/۶ ۵۹/۸ ۵۴/۴ ۳۴/۳ ۰/۹ ۶۴۲۵ ۱۷۹۵ ۴
۵۱/۷ ۱۵۴/۷ ۳۴/۲ ۲۵/۱ ۲۱/۳ ۱/۵ ۱۴۸۴۱ ۸۶۲۸ ۵
۶۸/۶ ۳۹۴/۲ ۴۰/۵ ۳۸/۳ ۲۸/۷ ۱/۳ ۳۰۲۱۰ ۱۲۴۶۳ ۶
۸۸/۷ ۲۸۶ ۵۳/۳ ۴۱/۹ ۲۶/۳ ۱/۳ ۱۸۲۸۶ ۸۳۵۱ میانگین
۴۴/۹ ۱۴۸/۲ ۳۴/۲ ۲۰/۲ ۱۴/۱ ۰/۶ ۶۴۲۵ ۱۷۹۵ حداقل
۱۸۹/۷ ۴۵۹ ۷۹/۹ ۷۴/۳ ۳۴/۳ ۱/۹ ۳۱۹۲۰ ۱۴۸۴۸ حداکثر
۵۶/۳ ۱۲۷/۴ ۱۹/۵ ۱۹/۹ ۷/۳ ۰/۵ ۱۰۳۷۹ ۴۷۲۵ انحراف معیار

رویشگاه مل گنزه بالاتر بود، اما اختلاف معنی داری بین رویشگاهبیدخون با دو رویشگاه دیگر وجود نداشت. فلز نیکل از حداقل۱/۱۴ میکروگرم بر گرم تا حداکثر ۵۴/۲۰۴ میکروگرم بـر گـرمبه دست آمد که هر دو دامنه در رویشگاه بیدخون مـشاهده شـد.
نتایج تجزیه واریانس اختلاف معنی داری را برای نیکـل در بـینسایت های مانگرو در استان بوشهر نـشان نـداد. بـا ایـن وجـودغلظت این فلز در رویشگاه بساتین بـیش از دو رویـشگاه بـود.
پراکندگی غلظت سرب در جنگل مانگرو استان بوشـهراز دامنـهحداقل ۱۵/۳۴ تا حداکثر ۶/۱۹۱ میکروگرم بر گرم بود. حـداقلغلظت سرب در ملگنزه و حداکثر آن در خور بساتین به دسـت
آمــد. نتــایج تجزیــه واریــانس اخــتلاف معنــی دار را در بــین رویشگاه ها ارایه کرد (ANOVA, df=21, F=11.983, P<0.05). هم چنین نتیجه آزمون توکی بیان کننده اخـتلاف در غلظـت فلـزسرب در بین هر سه رویشگاه بود. وانـادیوم گـستردگی بـسیاربالایی را در رسوبات سطحی منطقه نـشان داد. بـه طـوری کـه ازدامنه غلظت ۳۸/۵۷ میکروگرم بر گرم تا ۲۶/۸۲۵ میکروگرم بـرگرم پراکندگی نشان داد. حداقل و حداکثر غلظـت وانـادیوم دررویشگاه مانگرو بیـدخون دیـده شـد . نتـایج تجزیـه واریـانساختلاف معنی داری را میان میانگین این فلز در بین رویشگاه های مورد بررسـی نـشان نـداد. بـا ایـن وجـود میـانگین غلظـت دررویشگاه بساتین بیشتر از دو رویشگاه دیگر بود. حداقل غلظتروی ۹۱/۴۴ میکروگرم بر گـرم در رویـشگاه مـلگنـزه و حـداکثر۱۵/۳۰۶ میکرو گرم بر گرم در رویشگاه بـساتین دیـده شـد . نتـایجتجزیه واریانس اختلاف معنـیداری از غلظـت فلـز روی در بـینرویـشگاه هـا نـشان داد (ANOVA, df=21, F=13.291, P<0.05). آزمون تـوکی نیـز اخـتلاف معنـی دار بـین رویـشگاه بـساتین وبیدخون را با رویشگاه ملگنزه نشان داد. شکل ۲ نمودار مقایسه سه رویشگاه مانگرو استان بوشهر را از نظر غلظت ۸ فلز سنگین مورد مطالعه نشان می دهد.

بحث و نتیجهگیری
در مورد پراکنش گسترده غلظت فلزات سـنگین در مانگروهـایآلوده نتایج مشابهی را تام و وونگ (۲۶) ارایه کردند که طـی آنفلزات سنگین از مقدار بسیار کم تا بسیار زیاد در محیط پراکندهشده بود . همان طورکه نتایج نـشان داد غلظـت اکثـر فلـزات دررویشگاه بیدخون که نزدیکترین منطقه مانگرو به منطقـه ویـژهپارس جنوبی است، بالاتر از سایر سایت های مانگرو بود. علاوه بر منطقه بیدخون، مانگروهای رویشگاه بـساتین کـه در حـدودیک کیلومتری از رویـشگاه مـانگرو بیـدخون بـه کـانون بـالقوهآلودگی دورتر است غلظـت بـالایی از فلـزات را نـشان داد. در بعضی از موارد غلظت فلزات در رسوبات خور بساتین بالاتر ازخور بیدخون بود. هر چند دو خور نزدیک به فعالیت های پارس جنوبی احتما ﹰلا آلودگی یکسانی دریافـت مـیکننـد امـا غلظـت فلزاتی مانند مس، نیکل، سـرب، وانـادیوم و روی کـه احتمـا ﹰلامنشأ انسانی دارد، در بساتین بالاتر از بیدخون بـود. ایـن اتفـاقاحتما ﹰلا به دو علت است؛ نخست آن که به دلیـل ایـنکـه انتهـایخور بساتین یک محیط مخفـی بـرای تخلیـه فاضـلاب بـوده واحتمال تخلیه فاضلاب صنعتی و خانگی به درون خور مـی رود.
دومین دلیل احتمالی این اتفاق مسدود شدن دهانه خور بـساتینبه علت عبور جاده ساحلی از روی آن اسـت کـه باعـث مختـلشدن سیکل جزرومدی در این خور شده است. ضـیایی نـژاد وهمکاران (۶) نیز مسدود شدن خور بساتین را تهدیـدی بـزرگ معرفی کرد ه اند که می توانـد تأییدکننـده ایـن نتـایج نیـز باشـد.
غلظت های کم فلزات سنگین در رویشگاه ملگنزه بهعلـت ایـنبود که این منطقه به دور از فعالیت های مشهود توسعه می باشـد.
ولی با این وجـود غلظـت بعـضی از فلـزات بـه ویـژه نیکـل ووانادیوم در این رویشگاه نیز بالا بود. از آنجایی که وانـادیوم در بسیاری از مطالعات مانند ظهیری (۷)، زارع مـایوان و همکـاران(۴) و دانه کار و همکاران (۲)، بهعنوان شاخص آلـودگی نفتـیمطرح است، بنابراین غلظت بالای نیکل و وانادیوم بـه احتمـالزیـاد بـه نـ شتهـا و ریـزش هـای پیوسـته نفـت در آب هـای خلیجفارس نسبت داده می شود. طبق نتایج عبـدالهی مـامودان و همکاران (۸) نیز بیشترین غلظت فلز کادمیوم در خور بساتین بامیزان ۳۶/۱ میکروگرم بر گرم مشاهده شد که مشابه یافتـه هـای پژوهش حاضر است. علاوه بر کادمیوم، فلز نیکل نیز در مطالعهعبدالهی مـامودان و همکـاران (۸) بـالاترین میـزان را در خـوربساتین داشت که این نتیجه نیز مـشابه نتیجـه پـژوهش حاضـرمی باشد.
همان طورکه در بخش نتایج ذکر شـد میـانگین هـای غلظـتفلــزات کــادمیوم، وانــادیوم و نیکــل در رســوبات ســطحی رویشگاه های مانگرو استان بوشهر اختلاف معنی داری نداشـت.
جدول ۴ میانگین غلظت فلـزات سـنگین در رسـوبات مـانگرو
۲۱

شکل ۲. مقایسه میانگین غلظت فلزات سنگین در رویشگاه های مانگرو استان بوشهر
۲۲
جدول۴. مقایسه میانگین غلظت فلزات سنگین رسوبات سطحی (1-(µg g جنگل های مانگرو در استان بوشهر با سایر مطالعات و برخی استانداردهای موجود
Zn V Pb Ni Cu Cd Fe Al
۲۴۳ – ۱۰۰ – ۶۱ – – – استرالیا۱۹
۵۱/۲۴ – ۱۲/۲۸ ۷/۴۴ ۷/۰۶ ۰/۱۸۱ – – سنگاپور۱۰
۱۲۰/۲۳ – ۳۰/۹۸ ۱۱/۶۵ ۳۲ ۰/۲۶۶ – – سنگاپور۱۰
۱۰۵ – ۷۸/۲ ۲۷/۳ ۵۶/۳ ۱۰ ۹۸۲۵ – پاناما۱۱
۱۴/۷ – ۳۴/۵ ۱۰۲ ۸/۴ ۷/۳ ۳۲۲۵ – کاستاریکا۱۵
۱۷۶/۶ – ۶۷/۷ ۳۳/۴ ۷۱/۴ ۰/۵۹ – – چین۲۳
۱۳۹ – ۵۰ ۳۷/۴ ۴۴ ۰/۳۳ – – چین۲۹
– ۱۱۹ ۳۹ ۱۳۳ – ۳/۵ – – ایران۷
– – ۴۹/۰۶ ۵۹ ۴۷/۶۴ ۱/۳۶ – – ایران۸
۱۵۰ – ۶۰ – ۳۵ ۰/۵ – – استاندارد اولیه چین۹
۳۵۰ – ۱۳۰ – ۱۰۰ ۱/۵ – – استاندارد ثانویه چین۹
۱۲۴ – ۳۰/۲ ۱۵/۹ ۱۸/۷ /۶۸ استاندارد اولیه آژانس محیط زیست امریکا۲۷

۲۷۱ – ۱۱۲ ۴۲/۸ ۱۰۸ ۴/۲۱ – – استاندارد ثانویه آژانس محیطزیست امریکا۲۷
۱۸۱/۴۶ ۳۱۱/۳۳ ۹۴/۸ ۶۴/۱۴ ۴۶/۰۴ ۱/۷۲ ۳۰۷۳۶/۷۲ ۱۴۵۱۱/۸۹ مطالعه حاضر
– به معنی در دسترس نبودن داده است
مناطق دیگر و برخی استانداردهای موجود ارا یه شده است. فلـز آلومینیوم و آهن استانداردی نداشته زیرا ایـن فلـزات در بیـشترمطالعات بهعنوان فلـزات شـاخص زمینـی بـه کـار رفتـه اسـت(۷،۱۸،۲۴و۲۵). غلظت کـادمیوم در ایـن مطالعـه از بـسیاری ازمطالعات گذشـته بیـشتر اسـت (۸،۱۰،۲۳ و ۲۹)، امـا در برخـی مطالعات غلظـت بـالاتر کـادمیوم نـسبت بـه غلظـت هـای ایـنپژوهش را ارایه شده است (۷،۱۱و۱۴).
مقایسه غلظت کادمیوم بـا اسـتانداردهای موجـود نـشان داد
(به دلیل نداشتن استاندارد روشـن در کـشور طبـق اسـتاندارهایمعتبر جهانی اظهار نظر شده است ) که کـادمیوم در جنگـل هـایمانگرو استان بوشهر نیز از میزان بحرانی برخـوردار اسـت و ازاس تانداردهای اولی ه و ثانوی ه چ ین (۹) ب الاتر ب وده ول ی از استاندارد ثانویه سازمان حفاظـت محـیط زیـست آمریکـا کمتـراست. غلظت مـس در مطالعـه حاضـر از بـسیاری از مطالعـاتمشابه در سایر نقاط دنیا بیشتر اسـت (۱۰،۱۵و۲۹)، ولـی نتـایجتحقیقات (۸،۱۱و۲۳ )، میزان بالاتری را نسبت به نتایج به دسـتآمـده در ایـن مطالع ه ارایـه دادنـد. مقای سه غلظـت مـس ب ا استانداردهای رسوبات سازمان حفاظت محیط زیست آمریکـا وچین نشان داد که غلظت مس در این مطالعه از اسـتاندارد اولیـهسازمان حفاظت محیط زیـست آمریکـا و چـین بـالاتر ولـی ازاستاندارد ثانویه آنها پایین تر اسـت. ایـن موضـوع چنـین نـشانمی دهد که هرچند غلظت مس در این مطالعه بالا سـت ولـی بـهحد اضطراری نرسیده است. نیکل در جنگلهای مانگرو اسـتانبوشهر از چند مطالعه بالاتر است (۷و۱۵) و از بیـشتر مطالعـاتمشابه انجام شـده کمتـر اسـت (۸،۱۰،۱۱،۲۳و۲۹). مقایـسه بـااستاندارد سازمان حفاظت از محیط زیست امریکا نشان داد کـه
۲۳
غلظت نیکل از استاندارد اولیه و ثانویه مذکور بـالاتر اسـت کـهتأییدکننده وضعیت بحرانی این فلز مـی باشـد . همـان طورکـه درجدول ۴ دیده می شود، تنها مطالعه ای در استرالیا میزان بـالاتریاز غلظت سرب را ارایه داده است (۱۹) و در سایر مطالعات اینمیزان کمتری از غلظت سرب در مطالعه جاری را نشان می دهـد (۷،۸،۱۰،۱۱،۱۵و۲۳). با مقایسه غلظت سرب بـا اسـتانداردهایموجود مـشخص شـد کـه سـرب از اسـتاندارد اولیـه سـازمانحفاظت محیط زیست امریکا و چین بالاتر بوده و از اسـتانداردثانویه آنها پایین تر است که این نـشاندهنـده بـالا بـودن سـربدرمنطقه می باشد ولی به حد اضطرار نرسیده است . فلز سـنگینروی در جنگل هـای مـانگرو اسـتان بوشـهر نیـز از بـسیاری ازمطالعات انجام شده در سایر نقاط دنیا بیشتر اسـت. در مقایـسهاین فلز با استانداردها مشخص می شود که غلظت فلـز روی بـهمیزان قابل توجهی بالاتر از استانداردهای اولیه سازمان حفاظـت

منابع مورد استفاده
محیط زیست امریکا و چین می باشد ولی از میزان استانداردهایثانویه آنها اندکی کمتر است (۹ و ۲۷). بنابراین طبق استاندارهایحاضر فلز روی در جنگل های مـانگرو بوشـهر از میـزان بـسیاربالایی برخوردار بوده و در وضعیت هشدار قرار دارد.

سپاسگزاری
از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نف تی ایران بهخـاطرحمایت و پشتیبانی مالی این تحقیق تشکر می شود. از آزمایشگاهخاک شناسی دکتر حبیبی دانشکده منابع طبیعـی دانـشگاه تهـرانبه خاطر آنالیز نمونه های رسوب تشکر می شـود . و هـم چنـین ازاستادان گروه شیلات و محیط زیست دانشگاه تهـران بـهخـاطرمساعدت های علمی آنها تشکر می شود.
۱. دانهکار، ا .، ا . هاشمی، ب. محمودی و ن. حمیدی . ۱۳۸۵. طرح مدیریت و توسعه جنگل های استان هرمزگان. اداره کل منابع طبیعـیاستان هرمزگان، بندرعباس. ص۲۱۰
۲. دانهکار، ا . و ع. ماشینچیان . ۲۰۰۴. طرح پژوهشی مناسب ترین شیوه احیأ جنگل های مانگرو ایران، آسیب دیده از جنگ خلیج فارس.
معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، ص ۱۰۱
۳. داوری، ع. و ا. دانه کار. ۱۳۸۸. تحلیلی بر عملکرد زیستگاهی مانگرو برای موجودات خشکی و دریایی. مجموعـه مقـالات سـومینکنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، دانشگاه تهران-خرداد ۱۳۸۸، ص ۱۹۹
۴. زارع مایوان، ح.، ع . اسماعیلی ., ا. چرجابی., ا. توسلی., م. وهدیان و ع . صلاحی. ۱۳۷۸. اندازه گیری آلودگی هـای ناشـی از آتـشسوزی چاههای نفت کویت در خاک های مناطق جنوب ایران. پژوهش و سازندگی۴۳، صفحات ۹۰-۹۲.
۵. ضیایی نژاد، س.،ه. ضیایی نژاد و س .گل مهدی . ۱۳۸۷. شناسایی عوامل تهدیدکننده گونه های آبزی و زیستگاه های حساس سـاحلیدر خلیج نایبند حاصل از فعالیت های انسانی . مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی محیط زیست دریا، صنعت و توسعه پایـدار.
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی. اسفند ۱۳۸۷، ص ۳۶۰
۶. ضیایی نژاد، س.، ه . ضیایی نژاد و س . گل مهدی. ۱۳۸۷. شناسایی عوامل تهدیدکننـده گونـههـای آبـزی و زیـستگاه هـای حـساسساحلی در خلیج نایبند حاصل از فعالیت های انسانی . مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی محیط زیست دریا، صنعت و توسعهپایدار. منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی. اسفند ۱۳۸۷، ص ۳۶۰
۷. ظهیری، ی . ۱۳۷۶. بررسی غلظت و منشأ عناصر سنگین در رسوبات بخش مرکزی خلیج فارس. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسـیمحیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران.
۲۴
۸. عبدالهی مامودان، س.،م. زارع دوست، ز. رئوفی و ا. فقیری . ۱۳۸۷. بررسـی فلـزات سـنگین (کـادمیوم، نیکـل، سـرب و مـس۹ در رسوبات س طحی خلیج نایبند. مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی محیط زیست دریا، صـنعت و توسـعه پایـدار. منطقـه ویـژه
اقتصادی پتروشیمی، صفحه ۳۸۳
.9 CSBTS (China State Bureau of Quality and Technical Supervision). 2002. The People’s Republic of China National Standards GB 18668-2002. Marine Sediment Quality. p10.
.01 Cuong, D.T., S. Bayen, O.Wurl, K. Subramanian, K.K.S. Wong, N. Sivasothi and G.PH. Obbard. 2005. Heavy metal contamination in mangrove habitats of Singapore. Marine Pollution Bulletin 50: 1713–1744.
.11 Defew, L. H., Mair, J. M., Guzman, H. M. 2005. An assessment of metal contamination in mangrove sediments and leaves from Punta Mala Bay, Pacific Panama. Marine Pollution Bulletin 50 : 547–552
.21 FAO, 2004. The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA). FAO, Rome.
.31 Gilbert, A.J and R. Janssen. 1998. Use of environmental functions to communicate the values of a mangrove ecosystem under different management regimes. Ecological Economics 25: 323-346.
.41 Guevara, R., A. Rizzo and R. Sanchez . 2005. Heavy metal inputs in northern Patagonia lakes from short sediment core analysis. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 265(3): 481–493.
.51 Guzman, H.M. and C.E. Jimenez. 1992. Contamination of coral reefs by heavy metals along the Caribbean coast of Central America (Costa Rica and Panama). Marine Pollution Bulletin 24: 554–561.
.61 Hoff, R. 2002. Oil Spills in Mangroves. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA Ocean Service, Office of Response and Restoration, 70pp
.71 Irabien, M. J. and F. Velasco . 1999. Heavy metals in Oka Rive sediments (Urdaibai National Biosphere Reserve,
Loring, DH. 1991. Normalisation of heavy-metal data from estuarine and coastal sediments. Northern Spain): Lithogenic and anthropogenic effects. Environmental Geology 37: 54–63 ICES Journal of
.81
Marine Science` 48:101-115.
.91 MacFarlane, G.R., A. Pulkownik and M.D. Burchett. 2003. Accumulation and distribution of heavy metals in the grey mangrove, Avicennia marina (Forsk.) Vierh: Biological indication potential. Environmental Pollution 123:139–151.
.02 Macintosh, D. J. and E.C.Ashton . 2002. A Review of Mangrove Biodiversity Conservation and Management. Final
Report. Centre for Tropical Ecosystems Research (Center Aarhus). 71pp
.12 Nagelkerken, I., S.J.M. Blaber, S. Bouillon, P. Green, M. Haywood, L.G. Kirton, J.-O. Meynecke, J. Pawlik, H.M. Penrose, A. Sasekumar and P.J. Somerfield. 2008. The habitat function of mangroves for terrestrial and marine fauna: A review. Aquatic Botany 89: 155–185.
.22 Naylor, R.L., R.J. Goldburg, J.H. Primavera, N. Kautsky, M.C.M. Beveridge, J. Clay, C. Folke, J. Lubchenco, H. Moony and M. Troell. 2000. Effect of aquaculture on world fish supplies. Nature 405: 1017–1024.
.32 Ruilian, Y., Y. Xing, Z.Yuanhui, H. Gongren and T. Xianglin. 2008. Heavy metal pollution in intertidal sediments from Quanzhou Bay, China. Journal of Environmental Sciences 20: 664–669
.42 Schropp, S.J., F.G. Lewis, H.L. Windom, J.D. Ryan, F.D.Calder and L.C. Burney. Interpretation of metal concentrations in estuarine sediment of Florida using aluminum as a reference element. Estuarine 13 227-235.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

.52 Shine, J.P., R.V. Ika and T.E. Ford. 1995. Multivariate statistical examination of spatial and temporal pattern of heavy metal contamination in New Bedford Harbour marine sediments. Environmental Science and Technology 29:1781-1788.
.62 Tam, N.F.Y. and Y.S.Wong. 1995. Mangrove soils as sinks for waste waterborne pollutants. Hydro Biology 295: 231-242.
.72 USEPA-Region II, USACE-New York District, USDOE-BNL. 1999. Fast Track Dredged Material Decontamination Demonstration for the Port of New York and New Jersey. In: Report to Congress on the Water Resources and Development Acts of 1990 (Section 412), 1992 (Section 405C) and 1996 (Section 226). EPA 000-0-99000, .82 Wang, F. and J.S. Chen. 2000. Relation of sediment characteristics to trace metal concentration: a statistical study. Water Resource 34:694–698.
.92 Zhang, L. P., Y. Xin, F. Huan,Y.H. Jing, T. Ouyang and X.T. Yu. 2007. Heavy metal contamination in western Xiamen Bay sediments and its vicinity, China. Marin Pollution Bulletin 54: 974–982.


دیدگاهتان را بنویسید