1. Willingness to pay 2. Direct values
3. Indirect values 4. Option value
5. Existence value 6. Bequest value
7. Recreational values
از منابع طبیعی، مهم میباشد (وایز، 1998؛ آشیم، 2000 و گو و همکاران،2001)
حتی اگر هرگز آن را نبینند یا استفـاده نـکـنـنـد. ارزشمیراثی یا ارزش نسلهای آینده، مطلوبیت ناشی از آگاهـیافراد در نگهداری دارایی منابع طبیعی برای نسلهای آینده است. ارزش انتخاب، تمام ارزش های مستقیم و غیرمستقیم قابل تحقق در آینده یا ارزش نسبت داده شده به تـوانـایـیاستفاده از کالا و خدمات در آینده از قبیل اکتشافات آتـیمربوط به مصارف طبی و زراعی گیاهان و منـابـع جـدیـداکولوژیک را شامل میشود. ارزش انتخـاب، شـاخصـی ازدرجه ترجیح افراد برای حفظ پارک جنـگـلـی در بـرابـراستفاده احتمالی افراد در آینده میباشد.
بدین ترتیب ارزش توریستی و تفریحی7، جـزء ارزش
های مستقیم اکوسیستمهای جنگلی و پارکها بـوده کـهشامل استفاده از جنگل و پارک برای تفـریـح، گـذرانـدن
اوقات فراغت و سرگرمی، پیاده روی و استفـاده زیـبـایـیشناختی است.
سوی دیگر کمبود منابع مالـی بـرای احـیـاء و ایـجـاد غیربازاری به وجود میآید. نتایج حاصل را می تـوان بـرای
گرفته است. توسعه فعالیت های اقتصادی، رشد جمـعـیـت،افزایش مشغلههای زندگی و بالا رفتن سطح استانداردهـایزندگی، پدیده آلودگی هوا در شهرهای بـزرگ، آلـودگـیصوتی و سایر آلایندههای محیطزیست، سـبـب افـزایـشچشمگیر تقاضا برای محیطهای طـبـیـعـی و نـیـاز بـهگردشگری شده و سبب میشود نیاز مردم شهرنشیـن بـهطبیعت و استفاده از موهبتهای آن و فـرار از زنـدگـی ماشینی و پناه بردن به مراکز تفریحی و مناطق تفرجگاهی طبیعی خارج از شهرها، روز به روز بیشتر شود (امیرنژاد وهمکاران ،1389). کمیابی این منابع از یـک طـرف و ازپرسش از بازدیدکنندگان در مورد حداکثـر تـمـایـل بـهپرداخت آنها، اقدام به محاسبه ارزش یک کالای زیسـت -محیطی میگردد. این روش یکی از ابزارهای استـانـدارد وانعطافپذیر است که به طور گسترده در تجزیه و تحـلـیـلهزینه-منفعت و اندازهگیری ارزشهای غـیـرمصـرفـی1 و ارزشهای مصرفی غیر بازاری2 منابع زیستمحیطی به کـارمیرود (کامینگز و هـمـکـاران، 1985 و مـیـشـل وکارسون،1989). هدف نهایی این روش، به دسـت آوردنبرآوردی دقیق از منافعی است که در اثر تغیـیـر سـطـوحتولید و یا قیمت بعضی از کالاها و خـدمـات عـمـومـی و
محیطهای مناسب تفریحی، مدیریت منابع طبیعی را بـهسوی ارزشگذاری این منابع و استفاده از مشارکت مـردمدر جهت حفظ و احیاء آنها سوق میدهد.
افزون بر این، فضاهای سبز و پارکهای داخل شهـری،کارکردهای ویژه دیگر نیز دارند. پوشش گیاهی همـراه بـاجاذبههای دیگر مانند آبنماها در پارکهای شهری، عـلاوهبر تلطیف هوا و تعدیل فشارهای روانی، زمـیـنـه بسـیـارمناسبی را برای تبادل افکار و ارتباط خانوادهها نیز فـراهـممی کند. این فضاها همچنین برای کودکان و نوجوانان، بـهواسطه التزام به شناخت و رعایت حقوق دیگران و حـفـظطبیعت، پس از خانه و مدرسه از مهمترین مراکز آموزشـیتفریحی به شمار میروند. حال، پرسش اساسی این اسـتکه محیط زیست به چه میزان برای مردم ارزش داشتـه وافراد حاضر هستند به چه میزان برای آن پرداخت نماینـد.برآورد ارزش اماکن تفریحی دارای اهمیت فراوانـی اسـت،بهطوریکه مردم و مسئولان را از ارزش واقعـی مـحـیـطزیست شهری بیشتر آگاه ساخته و آنها را در حـفـظ وبرنامهریزی برای گسترش این اماکن مصـمـم مـیسـازد
( میبدی و قاضی ،1387).

1. Non-use values 2. Non-market use values
3. Contingent valuation method (CV) 4. Dichotomous choices (DC)
روش ارزشگذاری مشروط از جمله روشهای پرکاربرد به ویژه در کشورهای توسعه یافته است که در آن از طریق
تحلیلهای هزینه-فایده و سیاستگذاریهای عمومی مانند اعطای یارانه و قیمتگذاری کالاها و خدمات فـاقـد بـازارمورد استفاده قرار داد ( عسگری و مهرگان ،1380).
این روش در ابتدا در سال 1947 توسـط کـریـاسـی-وانتراپ پیشنهاد و ارائه شد و اولین بـار در سـال 1963 توسط دیویس برای ارزشگذاری منافع تفریحی در اطـرافیک رودخانه مورد استفاده قرار گـرفـت (ونـکـاتـاچـالام،2003).
بررسی پژوهشهای انجام شده در ایران نشان میدهـدکه تنها تعداد محدودی پژوهش در زمینـه بـرآورد ارزشتفریحی پارکها وجود دارد. امیرنژاد و خلیلـیـان (1384)ارزش توریستی و تفریحی پارک ملی گلستـان و مـیـزانتمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای منافع تفریحی ایـنپارک را با استفـاده از روش ارزشگـذاری مشـروط3 و پرسشنامه انتخاب دوگانه4 محاسبه نمودند. نـتـایـج ایـنپژوهش نشان میدهد متوسـط تـمـایـل بـه پـرداخـت
بازدیدکنندگان برای ارزش تفریحی این پارک ،3520 ریال
برای هر بازدید و ارزش توریستی سالانه این پـارک 96/1 میلیون ریال در هکتار بوده است. همچنین درآمد، قیـمـت
پیشنهادی و سطح تحصیلات از عوامل تأثیرگذار بر تمایـلبه پرداخت افراد بوده است.
امیرنژاد و همکاران( 1385)، ارزش نگهداری و تفریحیپارک جنگلی سیسنگان نوشهر را با استفاده از تمایل بـهپرداخت تعیین نمودند. بر پایه این بررسی، میانگین تمایـلبه پرداخت افراد برای ارزش نگهداری این پـارک، 6365 ریال برای هر خانواده و میانگین تـمـایـل بـه پـرداخـتبازدیدکنندگان برای ارزش تفریحی آن ،2477 ریال بـرایهر بازدید برآورد شده است.
دشتی و سهرابی( 1387)، در مطالعه ای با استفـاده ازروش ارزشگذاری مشروط، میانگین تمایل بـه پـرداخـتبازدیدکنندگان برای ارزش تفریحی پارک نبـوت کـرج را3300 ریال برای هر بازدید برآورد کردند و نتیجه گرفتنـدکه قیمت پیشنهادی، سطح تحصیلات، جذابیت پـارک واندازه خانوار اثر معنـاداری بـر تـمـایـل بـه پـرداخـتبازدیدکنندگان دارد. خداوردی زاده و همکاران( 1387)، درمطالعهای با استفاده از روش ارزشگـذاری مشـروط بـهارزشگذاری تفریحی روستای توریستی کندوان در استـانآذربایجان غربی پرداختهاند. در این مطالعه با به کارگیـریپرسشنامه انتخاب دوگانه دوبعدی و با مصاحبه حضوری از 180 بازدیدکننده، میانگین تمایل به پـرداخـت افـراد را
3905 ریال و ارزش تفریحی سالانه روستای کندوان را درحدود 1171500000 ریال به دسـت آوردنـد. مـایـل ومندلسون( 1991)، ارزش تفریحی جنگل های ماداگاسـکـاررا با استفاده از روش هزینه سفر بین 360 تا 468 دلار درهکتار برآورد نمودند. کاستانزا و همکاران ( 1997)، مجموع
ارزش خدمات زیست محیطی و اکولوژیک 71 اکوسیستـممختلف جهان را مورد بررسی قرار داده و ارزش تفـریـحـی
جنگلهای گرمسیری و معتدله را به ترتیـب 112 و63 دلار در هکتار گزارش کردهاند. همچنین لومیس و گونزالـز( 1998)، این ارزش را برای جنگل های ایالت مـونـتـانـایآمریکا بر اساس روش ارزشگذاری مشـروط، 108 دلار برای هر سفر به دست آورده است.
این ارزش را به طور متوسط 10/54 دلار برای هر خانـوادهدر سال به دست آوردند.
ساتوت و همکاران ( 2008) ارزش تفریحی جنگل هـایسرو در لبنان را 43/44 دلار در سال برای هـر خـانـوادهمحاسبه نمودند. رینیسداتیر( 2008)، متوسط تمایـل بـهپرداخت افراد را به عنـوان ورودیـه بـرای پـارک مـلـیاسکافتافل و آبشار گولفوس ایرلند به ترتیب 508 و 333 میلیون کرون ایسلند ( ISK) محاسبه نمودند. آنها درآمد ،نگرش نسبت به محیط زیست، تعداد بازدید قبلی، مـحـلاقامت، سابقه پرداخت ورودیه، سن و تحصیلات را از عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت معرفی کردند.
پارک طبیعی ناژوان زیر نظر مدیریت طرح ساماندهـیناژوان و شهرداری اصفهان و با هدف حفظ و احیا طبیعـتدر عین بهرهوری از آن به منظور گذراندن اوقات فـراغـتشهروندان ایجاد شده است. بنابراین بررسی مواهب زیستیو ارزشسنجی آن می تواند در جهت سیاستگـذاری هـایکلان و حراست هر چه بیشتر این پارک مؤثر واقـع شـود،چرا که درک ارزش واقعی تفریحی و اقتصادی ایـن پـارکمیتواند زمینه ساز تلاش برای ارتقای کـمـی و کـیـفـیزیرساختهای این پارک شود. به همین دلیل ضرورت داردارزش تفریحی و اقتصادی این پارک مورد بـررسـی قـرارگیرد تا بتواند توجیه لازم برای سرمایه گـذاری و حـفـظکیفیت آن را در اختیار برنامهریزان قرار دهد. با توجـه بـهمطالب بیان شده، در این پژوهش تلاش شـده تـا ارزشتفریحی پارک جنگلی ناژوان با بهرهگیری از روش ارزش –
گذاری مشروط تعیین شده و تمایل به پرداخت افراد بـرایاین پارک برآورد شود.
2- مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه: پارک جنگلی ناژوان ناژوان کنونی با وسعتی در حدود 1200 هـکـتـار در
بخش غربی شهر اصفهان تنها بقایای فضای سبز متمـرکـزلی و هان( 2002) نیز در بررسی ارزش تفریحی پـنـج
حاشیه شهر است که به مثابه ریه شهر اصفهان از دیـدگـاهپارک ملی در کره جنوبی با استفاده از روش CV، مـیـزان
زیستمحیطی اهمیت ویژهای یـافـتـه اسـت. رودخـانـه عنوان فیلتر طبیعی شهر اصفهان عمل مینمـایـد. پـارک
طبیعی ناژوان زیر نظر مدیریت طرح ساماندهی نـاژوان وشهرداری اصفهان و با هدف حفظ و احیا طبیعت در عـیـنبهرهوری از آن به منظور گذراندن اوقات فراغت شهرونـدان
ایجاد شده است. امروزه ناژوان با فضـاهـایـی هـمـچـون زمینهای ورزشی، استخر، کمپینـگ، بـاغ بـانـوان، بـاغپرندگان، زمینهای بازی کودکان، ایستگاههـای درشـکـهسواری، اسب سواری، قایقرانی و منطقه دوچرخه سـواریبرای شهروندان قابل استفاده میباشد. زایندهرود با عبور از دل باغها و بیشهها و مـزارع وسـیـعکشاورزی جلوهای کم نظیر بدان بخشیده و این محیـط رااز دیگر پارکهای اصفهان متفاوت ساخته و بـه یـکـی ازمراکز تفریحی شهر اصفهان مبدل ساخته است. سر رشتـهاکثر مادیها از منطقه ناژوان بوده و تعداد 10 مـادی درشمال و جنوب پارک طبیعی ناژوان در جریان بوده است .
با توجه به وضعیت قرار گرفتن این پارک در مسـیـربادهای غربی- جنوب غربی به شمال شرق و وضعیت قـرارگرفتن اکثر صنایع آلاینده در غرب اصفهان، این پارک بـه

شکل 1. محدوده بوستان جنگلی ناژوان (منبع: واحد فنآوری اطلاعات شهرداری اصفهان)
اکتسابی سایر افراد دارد (آسافو -آجایی ،2002). از این روارزش اینگونه کالاها از طریق روشهای معمول مبتنی بـر
تحلیل عرضه و تقاضا قابل محاسبه نیست و لازم اسـت ازروشهای دیگری برای این منظور استفاده شود. بـررسـیمطالعات مختلف در رابطه با ارزشگذاری مناطق جنگلی و پارکهای ملی نشان میدهد که معمولاً از روش هـزیـنـهسفر و روش ارزشگذاری مشروط برای تـعـیـیـن ارزش روش تحقیق
ارزش یک کالا از نظر اقتصادی با مجموع پرداخـت هـابرای آن کالا به اضافه مازاد مصرفکننده برابر است. مـازادمصرفکننده حاصل از یک کالا نیز به صورت تفاوت میـان
تمایل به پرداخت مصرفکننده و بهای پرداختی بـرای آن
کالا تعریف میشود. کالاهای زیستمحـیـطـی از جـملـهکالاهای عمومی هستند. در مورد کالاهای عمومی عـرضـه
تقریبًاً ثابت است (ویلیس و گـارود، 1993). در مـورد توریستی و تفریحی استفاده میشود. در روش هزینه سفـراینگونه کالاها، مصرف هر فرد اثر محدودی بر مطلـوبـیـتتقاضا برای مکانهای تفریحی بر اساس تعداد بازدیـدهـای
سالانه از یک پارک و عوامل متغیر مانند انواع هزینـه هـایمربوط به سفر، درآمد بازدیدکنـنـدگـان و ویـژگـیهـایاقتصادی-اجتماعی آنها تعـیـیـن مـیشـود. اگـر یـکبازدیدکننده در طول سفر بیشتر از یک مقصد داشته باشد ،ارزش مکان تفریحی بیش از حد واقعی برآورد میشود کـهمیتواند برای تخصیص هزینه سفر از میان اهداف گوناگون مشکل آفرین باشد (کاستانزا و همکاران، 1997). بنابرایـنبه دلیل تنوع گسترده بازدیدکنندگان و عـمـومـی بـودنپارک جنگلی ناژوان و با توجـه بـه ایـنکـه بـرخـی ازبازدیدکنندگان از وسیله شخصی و برخی از وسایل نقلـیـهعمومی برای رفتن به این پارک استفاده میکنند و بـرخـیاز افراد نیز که محل سکونت آنها به پارک نزدیک اسـت،فاصله منزل تا پارک را پیاده طی میکنند، اسـتـفـاده ازروش هزینه سفر در این مطالعه میتواند نتایـج را دچـارانحراف نماید. بنابراین در این مطالعه به مـنـظـور بـرآوردارزش تفریحی پارک جنگلی ناژوان از روش ارزشگـذاریمشروط استفاده شد.
در روش ارزشگذاری مشروط با ایجاد یک بازار فرضی ،از افراد در مورد حداکثر مبلغی که حاضرند برای بازدید یـاحفاظت از یک مکان بپردازند، سؤال میشـود. ایـن بـازارفرضی1 از طریق توزیع پرسشنامه در میان جامعه مورد نظر ایجاد میشود و از این طریق تمایل به پرداخت افراد بـرایکالای مورد بررسی تعیین میشود.
ویژگیهای دیگر پاسخگویان پرسشهایی مطرح گـردیـد.
استفاده از کالا برآورد میشود، باید الگوی تجربی با رفـتـار
بخش دوم پرسشها به مـیـزان تـمـایـل بـه پـرداخـتحداکثر کردن مطلوبیت سازگار باشد (کامرون و جـیـمـز،
بازدیدکنندگان مربوط میشود. در این بخش سه قـیـمـت1987). یکی از روشهای مورد استفاده که توسط هانـمـن
پیشنهادی 5000، 10000 و 15000 ریالی به صورت سـهمعرفی شده، استخراج WTP از طریق حداکثر کردن تابـع
پرسش وابسته به هم ارائه گردید. این مقادیر پیشنهادی برمطلوبیت است (هانمن، 1984) که در این مطالعه نیز برای
اساس پیشآزمون انتخاب شدند. در پرسش اول، قـیـمـتاندازهگیری میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان بـرای
پیشنهادی میانی ( 10000 ریال) به این صورت پـرسـیـدهارزش تفریحی پارک جنگلی ناژوان از این روش اسـتـفـاده
شد که پارک جنگلی ناژوان فرصتی بـرای گـردش درونشده است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Hypothetical Market
Double-bounded dichotomous choice (DDC)
به دلیل اینکه با اسـتـفـاده از روش ارزشگـذاریمشروط، ارزش پولی رفاه افراد در نتیجه استفاده یـا عـدمآمار و اطلاعات لازم از طریق تکمیـل پـرسـشـنـامـهطراحی شده و با مراجعه حضوری به بازدیدکنـنـدگـان ازپارک جنگلی ناژوان که در آمد مستقل داشتند، جمعآوری گردید. در این پژوهش برای برآورد مـیـزان تـمـایـل بـه
2
پرداخت افراد از پرسشنامه انتخـاب دوگـانـه دوبـعـدی( DDC) استفاده شد. روش انتخاب دوگانه( DC) اولـیـنبار توسط بیشاپ و هبرلین در سال 1979 ارائه شد. در اینروش پاسخگویان تنها یک پیشنهاد را از میان تـعـدادی ازپیشنهادهای از پیش تعیین شده انتخاب میکنند. پاسـخ-گویان در مواجهه با قیمت پیشنهادی در یک موقعیت بازار فرضی، تنها پاسخ بلی یا خیر میدهند. کارسون و هانـمـندر سال 1985 روش DC را تعدیل و اصـلاح نـمـوده وروش DDC را معرفی نمودند که ایـن روش مسـتـلـزمتعیین و انتخاب یک پیشنهاد بیشتر نسبت به پیـشـنـهـاداولیه است، به طوریکه پیشنهاد بیشتر، به پاسخ بله یا خیر و یا در حقیقت واکنش پاسخگو به پیشنهاد اولیه بستـگـیدارد (وانکاتاچالام ،2003).
بنابراین یک پرسشنامه DDC برای مصاحبه و استخراج میزان WTP بازدیدکنندگان برای تعیین ارزش تفریـحـیپارک ناژوان طراحی شد تا اطلاعات صحیح و کافی را برای پاسخگویان فراهم نموده و آنها را از موقعیت بازار فـرضـیبه طور کامل آگاه سازد. این پرسشنامه شامل دو بخش بودکه بخش اول در برگیرنده سؤالات مربوط بـه وضـعـیـتاجتماعی-اقتصادی افراد بوده و در مورد سن، جـنـسـیـت،
میزان تحصیلات، شغل، تعداد افراد خانواده، میزان درآمد و
شهری و استراحت برای شما فراهم کرده است. آیـا شـمـا حاضرید برای استفاده از این پارک ،10000 ریال از درآمـدماهیانه خود را به عنوان قیمت ورودیه برای هـر یـک ازاعضای خانواده خود پرداخت نمایید؟. در صورت ارائه پاسخمنفی، قیمت پیشنهادی پایینتر( 5000 ریال) و در صورتارائه پاسخ مثبت، قیمت پیشنهادی بالاتر( 15000 ریال) ازبازدیدکنندگان پرسیده شد. پاسخ گویان مـیتـوانـنـد درمواجهه با این سؤال که آیا حاضر به پرداخت مبلغ ورودیـهبرای استفاده تفریحی از پارک مورد نظر هستنـد، پـاسـخمثبت یا منفی داده و یا هیچ پاسخی ندهند. همچنین بـههمراه مبالغ پیشنهادی WTP، از پاسخگویـان در مـوردحداکثر WTP آنها پرسش مـی شـود. ایـن عـمـل بـه تحلیلهای بعدی برای طبقهبندی تأثیرات به جـا مـانـدهکمک میکند.
برای محققان، انتخاب روش مالی برای پرداخت واقعـیدر بررسیCV بسیار با اهمیت است. وسیله پرداخت ممکناست قیمت ورودی، مالیات فـروش، صـورتحسـاب هـایالکترونیک، حقالزحمههای مربوط به جواز یا پروانه کار یـاوجوه خاص باشد (فورستر، 1989). در این بررسی، قیمـتورودی به عنوان بهترین انتخاب و به عنوان یـک وسـیلـهپرداخت واقعی برای بازدیدکنندگان انتخاب شده است.
درآمد و s برداری از سایر ویژگیهای اقتصادی-اجتمـاعـیافراد است.
برای تعیین الگوی برآورد میزان تمایل بـه پـرداخـت،
فرض میشود که بازدیدکننده حاضـر اسـت بـر اسـاس
بیشینهسازی مطلوبیت، مبلغی از درآمـد خـود را بـرای بهرهگیری از ارزش تفریحی و گردشگری منطقه مورد نظـربپردازد. در این صورت فرض می شود میزان مطلوبیت ایجاد شده برای فرد در صورت استفاده از پارک بیشتر از حالتـی جمع آوری شد. در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه از
فرمول کوکران1 استفاده شده و تعداد پرسشنامههـای لازم(حجم نمونه نهایی) بر اساس میانگین و واریانس جـامـعـهآماری (بازدیدکنندگان از پارک جنگلی ناژوان) به وسـیلـهتکمیل 03 پرسشنامه اولیه تعیین گردید. در نهایت تعـداد300 پرسشنامه تکمیل شد. همچنین با توجه به ایـنکـه
برای برآورد ارزش تفریحی پارک جنگـلـی نـاژوان بـایـدبازدیدکنندگانی مورد مصاحبه قرار گیرند که بتوانـنـد بـهطور مستقل در مورد پرداخت مبلغی به عـنـوان ورودیـه
1. Cochran 2. Qualitative Dependent Variable Models
3. Logit 4. Probit
143142206203

حضوری با بازدیدکنندگان از پـارک جـنـگـلـی نـاژوان در رابطه شماره ( 2)،u تابع مطلوبیت غیر مستقیم ،y
همانگونه که شرح داده شد، آمار و اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه از طریق تکمیل پرسشنامه به روش مصاحبه پارک تصمیم بگیرند و در این زمینه اختیار و توانایی کامل داشته باشند، در این مطالعه با افرادی مصـاحـبـه صـورتگرفت که دارای درآمد ماهیانه مستقل بوده و یـا تـا حـدممکن در مورد هزینه کردن درآمدی که در اختیار آنهـاقرار میگیرد آزادی عمل داشتهاند.
شکل پرسشنامه دوگانه در بررسیCV ، دارای یـکمتغیر وابسته با انتخاب دوگانه است که به یک مدل کیفـیانتخابی2 نیاز دارد. معموًلاً مد لهای رگرسیونی لاجیـت 3 و پروبیت4 برای روشهای انتخاب کیفی مورد استفاده قـرارمیگیرند (هانلی، 1997). در این مطالعه الگوی رگرسیونیلاجیت به شکل زیر مورد استفاده قرار گرفت:
Y=a+åbi Xi ()1
که در آن Y متغیر وابسته بوده تمایل به پرداخت برای استفاده گردشگری از پارک جنگلی ناژوان (تحت عـنـوانورودیه) را نشان می دهد. اگر فرد حاضر به پرداخت مبلغـیبرای ورودیه باشد Y=1 و در غیـر ایـن صـورتY=0 خواهد بود.Xi ها نیز معرف متغیرهای لحاظ شده در مـدلمیباشد که در ادامه مقاله توضیح داده خواهد شد.
فرض میکنیم افراد دارای تابع مطلوبیت به شکل زیـرهستند:
u=u(y,s) (2)
است که وی از منافع زیستمحیطی بهره نمیبـرد (ویـت،2006).
برای تعیین الگوی برآورد میزان تمایل بـه پـرداخـت،فرض میشود که بازدیدکننده حاضـر اسـت بـر اسـاسبیشینهسازی مطلوبیت، مبلغی از درآمد خود را برای بهره-گیری از ارزش تفریحی و گردشگری منطقه مـورد نـظـربپردازد. در این صورت فرض می شود میزان مطلوبیت ایجاد شده برای فرد در صورت استفاده از پارک بیشتر از حالتـیاست که وی از منافع زیستمحیطی بهره نمیبـرد (ویـت،2006).
U(1,Y-A;S)+e1 ³U(0,Y;S)+e0 (3)
در رابطه بالا ،Y درآمد افراد ،A مبلغ پیشنهادی و S برداری از ویژگیهای اقتصادی-اجتماعی افراد است. 1ε و 0 ε بیانگر متغیرهای تصادفی با میانگین صفر هستند که به طور تصادفی و مستقل از یکدیگر توزیع شدهاند. همچنیـن 0 به این معناست که فرد از پارک بازدید نمیکند و 1 بـهاین معناست که فرد از پارک بازدید میکند.
تفاوت ایجاد شده در مطلوبیت در اثر استفاده از منافـعزیستمحیطی پارک به صورت زیر بیان میشود (هانـمـن،1994 و آشیم،2000):
(4)
DU=U(1,Y-A;S)-U(0,Y;S)+(e1-e0)
بر پایه مدل رگرسیونی لاجیت، احتمال( Pi) ایـنکـهفرد یکی از پیشنهادها( A) را بپذیرد به صـورت رابـطـهشماره( 5) نشان داده می شود (هانمن، 1994؛ هـوارث وفاربر ،2002 و لی و هان ،2002).
(5)
13142523892

که

F

ŋ
(
Δ
U)
تجمعی

توزیع

تابع

اخـتـلاف

یـک

بـا
ی
اقتصـاد

متغیرهای

از

برخی

و

است

استاندارد

لاجستیک


(8)

که

F

ŋ


دیدگاهتان را بنویسید