شکل۱. موقعیت قطعات نمونه بر روی نقشه منطقه مورد مطالعه

ایـن تحقیـق در جنگـل آموزشـ ی تحقیقـاتی دانـشگاه یاسـوج (بنسنجان)، واقع در حاشیه شـمالی شـهر یاسـوج مرکـز اسـتانکهگیلویه و بویراحمد انجام شد. این جنگـل بـه مـساحت ۹۲۵ هکتار م یباشد که موقعیت جغراف یایی آن در شکل ۱ آورده شدهاست. پایین ترین نقطه ۱۸۰۰ متر و بلندترین نقطه ۲۷۰۰ متـر ازسطح در یا ارتفاع دارد. شیب متوسط زمین ۶۰ درصد مـیباشـدکه م یزان آن در دامنههای شمال ی ب یشتر است . جنگـل هـای ایـ ن منطقه تنک است، به طوریکه م یانگین درصد تاج پوشـش کمتـراز ۳۰ درصد برآورد گردیده است (۴). گونه غالـب درختـی درمنطقه برودار (Quercus brantii Lindl.) است کـه بـیش از ۹۰ درصد از درختان منطقه را شامل میشود. درختان بلـوط منطقـهدارای ارتفاع متوسط ۸ متر و اکثرا چندشـاخه مـیباشـند . سـایر درختان همراه در منطقه مورد مطالعه شامل بنه، کـیکم، گـیلاس وحشی، زبـان گنجـشک، داغـداغان هـستند. از درختچـه هـای موجود در منطقه میتوان از دافنه، بادام کوهی و ارژن و شن نامبرد. میانگین بارندگ ی سالانه براساس آمـار ایـ ستگاه سـینوپتیک یاسوج و دوره آماری ۱۸ سـاله (۱۳۶۶-۱۳۸۴)، ۸۶۵ م ی لـیمتـرمیباشد که بـیش از ۸۰ درصـد آن در ۴ مـاه سـرد آخـر سـال(اواخر آذرماه تا اواخر اسفندماه) است. هم چنین م یانگین دمـای سالانه آن ۱۵ درجه سانتی گراد است.

۲. مطالعات میدانی
پس از بازدید منطقه و با استفاده از نقشه توپـوگرافی ۲۵۰۰۰/۱ محدوده آن روی نقشه توپـوگرافی مـشخص شـد. سـپس یـ ک شبکه آماربردار ی تـصادفی س یـستماتیک بـه ابعـاد ۲۵۰ در ۵۰۰ مترمربع بر روی نقشه توپـوگرافی طراحـی گرد یـ د و در محـلبرخورد اضلاع شبکه رولوه ها یا قطعه نمونه ها برداشت گردیدند (شکل ۱). در کل تعداد ۴۹ پلات براساس دسترسـی بـه منطقـهمورد مطالعه برداشت گردید که در جهتها، ش یبها، ارتفاعـاتو توپوگراف ی مختلف (یال، دره و دامنه) قرار داشتند . هـم چنـین برخی پلات ها نیز که در کاربریهای کشاورز ی و یا نظام ی قرارداشتند، در این تحق یق برداشت نگردیدنـد . مـساحت هـر قطعـهنمونه نیز براساس منحنی حـداقل سـطح- گونـه ۴۵۰ مترمربـعبه دست آمد . سپس براساس ایـ ن انـدازه پـلات و روش پـلات
۶۷
ویتاکر اصلاح شده، قطعات نمونه دیگر با مساحتهای مختلـف(۱، ۱۰ و ۴۵ مترمربع ی) در داخل هر قطعه نمونه اصلی طراح ی شدند که نقشه آن در شکل ۲ آمده است (۲۵). نمونه بـرداری ازپوشش گ یاهی در اواسط اردیبهشتماه، زمان ی که حداکثر تعـدادگونه در منطقه وجود داشت، صورت گرفت و تمامیگونه هـای علفی، درخت ی و درختچهای موجود در داخل هر قطعه نمونـه وریز قطعه نمونـه یادداشـت گردیدنـد . مختـصات جغراف یـایی وویژگی های فیزیوگرافیکی مانند درصد شیب، جهت و ارتفـاع ازسطح آب های آزاد و نیز موقعیت توپوگراف ی از لحاظ یـ ال، درهو دامنه ثبت شد. برای شناسایی گونهها، گونـههـا بـه هربـاریوم انتقـال داده شـدند و بـا اسـتفاده از فلورهـای ایرانیکـا و ایـران شناسایی صورت گرفت.

۳. تجزیه و تحلیل داده ها
ابتدا منطقه براسـاس فیز یـوگرافیکی ( شـیب، جهـت، ارتفـاع) و موقعیت توپـوگرافیکی (یـ ال، دره و دامنـه) بـه رو یـشگاه هـای مختلف تقس یمبندی شد کـه مشخـصات آن در جـدول ۱ آوردهشده است . سپس میانگین تعداد گونه در قطعات نمونه کوچـک(۱، ۱۰مترمربعی) برای هر پلات محاسبه گرد یـد. رسـم منحنـی س طح-گون ه در م ـساحته ای ۱، ۱۰، ۴۵ و ۴۵۰ مترمربع ی (به عنوان محورx منحنـی) و تعـداد گونـه در هـر یـک از ایـ ن
۶۸
شکل۲. نحوه پیاده نمودن قطعات نمونه کوچک در داخل قطعه نمونه اصلی (۴۵۰ مترمربعی)

ب
شی

بر

عمود
۳۰
متر

شیب

متداد
ا
۱۵
متر

۱۵
متر

۲
ر
مت

۰
.
۵
ر
مت

۵
ر
مت

۲
متر

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۳
متر

ب

شی

بر

عمود


دیدگاهتان را بنویسید