[۲] 5HSI = MIN(SI ,SI ,SI )1 22 4 +SI3 ×SI نقشه نهایی حاصله (نقشه رستری بـا دقـت ۳۰ متـر)، براسـاسزیستگاه آهو بدون حضور آزادراه (شکل ۳-الـف ) و پـس ازحضور آن (شکل ۳-ب) تهیه شد.
بررسی درستی مدل: در این مطالعه از درصـد نقـاط حـضورگونه آهـو در هـر طبقـه مطلوبیـت در نقـشه مطلوبیـت نهـاییزیستگاه (در حالت عدم حضور آزادراه) استفاده شـد تـا نقـشه مناسب و قابل قبول انتخاب شود.
و) تعیـین واحـدهای زیـستگاهی: واحـدهای زیـستگاهی از طریق ضرب مساحت منطقه در دسـترس در عـدد مطلوبیـتمربوطه و جمع مقـادیر حاصـله (در نقـشه مطلوبیـت نهـاییزی ستگاه)، در حال ت وج ود و ع دم وج ود آزادراه غ رباصفهان به دست آمد.
جدول ۱. توصیف مطلوبیت نهایی زیستگاه(۱۳)
شاخص مطلوبیت توصیف زیستگاه
۰ -۰/۲ خیلی ضعیف
۰/۲ -۰/۴ ضعیف
۰/۴ – ۰/۶ متوسط
۰/۶ – ۰/۸ خوب
۰/۸ – ۱ عالی

950214-2606632

(
الف
)

(
ب
)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

(

الف

)

(

ب


دیدگاهتان را بنویسید