انتهـایی(Terminal nodes) نامیـده مـ یشـوند و تـشکیل یـک ساختار درختی می دهد. در هر گره نهایی ی ک معادله رگرسـیون لجستیک برازش می شود. در مرحله آخر مـدل آمـاری تعریـف شـده بـا اسـتفاده از نـرم افـزار ArcGIS بـه فـضای جغرافیـایی تعمیمیافته و نقشه احتمال رخداد گونه مورد نظر تولید گردیـد.
معادلات رگرسـیون لجـستیک کـه در هـر گـره نهـایی بـرازش میشود بهصورت کلی زیر است (۱۶):
Y =

[۱]
در ایـن معادلـه y احتمـال رخـداد گونـه و (۱bو ۲b،و……،bn) ضرایب مدل رگرسیون و xها متغیرهای پیش بینی کننده (عوامل محیطی) می باشد. برای ارزیابی پیش بینی مدل نسبت به واقعیت زمین ی از ۴۰ داده م ستقل (ش امل ۲۰ داده ح ضور و ۲۰ داده غیاب) استفاده شد و جدول ماتریس خطـا(confusion matrix) تشکیل گردید و مقادیرشاخص کاپا (k) و سـظح زیـر منحنـی پــلاتهــای (ROC (AUC of ROC Plot بــا اســتفاده از برنامه ارزیابی مدل MEP تولید شده توسط تـرکش و همکـاران تعیین شد(۲۴).

نتایج
۱. تهیه نقشه های محیطی
۱ .۱. تولید مدل های واریو گرام
با در نظر گرفتن مقدار مجـذور میـانگین مربعـات خطـا حاصـل از آنالیزهای مدل های واریوگرام (خطی، کروی،گوسـی ، نمـایی ) مـدل نمایی به عنوان بهترین مدل واریوگرام انتخـاب گردیـد ( جـدول ۲). مقادیر اثر قطعهای، دامنه و سقف بهترین مـدل وایـوگرام در جـدول ۲ نشان داده شده است. با توجه به مدل واریوگرامها و نتایج جـدول
۲ متغیر کربن آلی خاک دارای ساختار مکانی قوی و متغیرهـای رس و هدایت الکتریکی داری ساختار مکانی متوسط می باشـند شـکل ۲ به عنوان نمایندهای از مدلهای واریـو گـرام تولیـد شـده بـرای سـه فاکتور محیطی (رس،کربن آلی، هدایت الکتریکی) میباشد.

۱ .۲. نقشه های محیطی تولید شده با استفاده از روش کریجینـگ و معکوس فاصله وزنی
نتایج ارزیابی روش های میانیـابی مختلـف براسـاس روشهـای اعتبارسنجی متقابـل (Cross Validation) و پارامترهـای آمـاری (MAE ،RMSE(Root Mean Squre Erorr و MBE نـشان داد که از بین روش های کریجینگ (معمولی، جهـانی ، سـاده ) روش کریجینگ معمولی(Ordinary Kriging) برای رس و کربن آلـی و کریجینــگ جهــانی(Universal Kriging) بــرای هــدایت الکتریکی نسبت به سـایر روش هـا دارای کمتـرین میـزان خطـا ست، بنابراین از این روش هـا بـرای تهیـه نقـشه عوامـل مـورد نظر(کربن آلی، رس و هدایت الکتریکی) استفاده شد (جدول۳).
به عنوان مثال شکل ۳ چگونگی پـراکنش کـربن آلـی در منطقـه مـورد مطالعـه را نـشان مـ یدهـد. ایـن نقـشه بـهوسـیله روش کریجینگ معمولی تولید شده است.

۲. برازش مدل آماری
بهترین مدل رگرسیون لجستیک درختی (LRT) برای پیش بینـی احتمال حضور گونه گون زرد با توجه به فاکتورهای محیطی در شکل ۴ نشان داده شده است. تقسیم اولیه دادههـا در گـرههـای اولیه توسـط فـاکتور اقلیمـی میـانگین درجـه حـرارت روزانـه صورت گرفت. به این ترتیب که اگـر میـانگین درجـه حـرارت روزانه از ۳/۱۴ کوچک تر باشد وارد گره ۲ و اگر بزرگ تر باشـد وارد گره ۳ می شود و در مرحله بعـدی اگـر فـاکتور مـذکور از ۹/۱۳ کوچک تر باشد گره ۴ و در غیـر ایـن صـورت بـه گـره ۵ منتقل می شود. بدین ترتیب در گـره هـای حاصـل شـده مقـدار واریانس به حـداقل رسـیده و واریـانس بـین گـره هـا حـداکثر می باشد. برای هر یک از گره های انتهایی یک معادله رگرسـیون لجستیک به صورت زیر محاسبه گردید.
(۶۳/۰= احتمال رخـداد)

=Y
گره ۴
[۲]
268370168453

Y = (Exp /( 8 6198 24 118− /(EC))) (احتمال رخداد =۰/۱۹)
(1+ Exp /( 8 6198 24 118− / (EC))) ۵ گره
[۳]
237890167025

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Y = (Exp ( −35 880 0 84434/+ /(Clay))) (احتمال رخداد =۰/۱۹)
((( Exp(−35 880 0 84434/ + / (Clay+1) گره ۳ [۴] در این معادلات:
Y: احتمال حضور گونه گون زرد، OC : درصد کربن آلی خاک، EC : میزان هدایت الکتریکی خاک، Clay : درصد رس خاک از بین ۳۱ عامل محیطی یک پارامتر اقلیمی (دما) و سـه فـاکتور خاک (کربن آلی، رس و هـدایت الکتریکـی ) وارد مـدل نهـایی گردید (شکل۴) و با تعمیم معادله رگرسیون لجستیک و ساختار درختـی آنهـا در محـیط نـرم افـزار Arc GIS نقـشه پـیش بینـی رویشگاه گونه گون زرد با اندازه پیکسل ۹۰×۹۰ متر تهیه گردید (شکل ۵). نتایج حاصـل از ارزیـابی مـدل بـا اسـتفاده از روش ماتریس خطا (شکل۶) نشان داد که مدل پیش بینی شده با مقدار ضریب کاپای ۷۸/۰، دارای تطابق عـالی مـی باشـد (۲۰) و میـزا ن
۳۱
سطح زیر منحنی پلات هایROC برابر ۹۳/۰، نشان دهنده تطابق خیلی خوب مدل است (۲۳). هم چنین با توجه به ماتریس خطا، صحت کلی مدل ۸۹/۰ و بهترین حد آستانه برای ترسـیم نقـشه تناسب رویشگاه به صورت حضور و عدم حضور ۳۱/۰ می باشد.

بحث و نتیجه گیری ۳۲
جدول ۲. اجزای مربوط به تغییرنمای (واریوگرام) خصوصیات خاک انتخاب شده برای تولید نقشه
c0/ (c+c0) آستانه(0c+c) اثر قطعه ای (0c) مدل تغییرنما پارامتر
۰/۳۴ ۰/۵۳ ۰/۱۸ نمایی هدایت الکتریکی
۰/۲۴ ۰/۵۱ ۰/۱۳ نمایی کربن آلی
۰/۳۴ ۱۵۲ ۵۲ نمایی رس

شکل
۱

.
مطالعه

مورد

منطقه

موقعیت

اصفهان

استان

در


دیدگاهتان را بنویسید